Darbuotojų atranka užtikrinant lygias galimybes

Darbdavys neprivalo turėti formalios darbuotojų atrankos tvarkos, tačiau objektyviais kriterijais paremta darbuotojų atrankos tvarka yra vienas iš būdų sumažinti diskriminacijos tikimybę atrankos procese.

Kandidatų atranka: gerosios praktikos

 • Parenkite visų esamų ir ieškomų darbuotojų pareigybių aprašymus ir reguliariai juos atnaujinkite.
 • Kiekviename pareigybės aprašyme nurodykite konkretaus darbo funkcijas ir realias šiam darbui atlikti reikalingas dalykines savybes bei kitus reikalavimus – išsilavinimą, patirtį, kompetenciją, įgūdžius.
 • Galite naudoti anketą su konkrečiais klausimais, kurie padėtų gauti esminę informaciją apie kandidato dalykines savybes.
 • Anketos formoje neklauskite apie kandidato šeiminę padėtį ar šeimos planus.
 • Jeigu siūlomam darbui nebūtina mokėti naudotis kompiuteriu, supaprastinkite atrankos procedūrą, pavyzdžiui, suteikite galimybę pateikti paraišką žodžiu telefonu, kad nesusiaurintumėte galimų kandidatų rato.

Kandidatų atranka darbo pokalbiui: gerosios praktikos

 • Į atrankos vykdymą įtraukite daugiau nei vieną asmenį.
 • Užtikrinkite, kad atranką vykdantys asmenys yra susipažinę su organizacijos lygių galimybių politikos dokumentais arba Lygių galimybių įstatymo nuostatomis.
 • Atrenkant kandidatus pokalbiui, naudokite vienodą objektyvių vertinimo kriterijų sąrašą, remiantis pareigybės aprašymu.
 • Reitinguokite kandidatus, skirdami taškus už kiekvieną išpildytą reikalavimą. Į darbo pokalbį turėtų būti pakviesti visi kandidatai, atitinkantys darbo skelbime nurodytus reikalavimus.
 • Niekada neatmeskite kandidatų vien dėl jų lyties, tautybės, etninės kilmės, amžiaus ar kito įstatymų draudžiamo pagrindo.
 • Vertinant asmens išsilavinimą, niekada neteikite pirmenybės konkrečią mokslo įstaigą baigusiems asmenims – tai galėtų prilygti tiesioginei diskriminacijai dėl socialinės padėties.
 • Neatmeskite kandidatų vien tuo pagrindu, kad kandidato karjeroje buvo pertrauka – tai galėtų prilygti netiesioginei diskriminacijai dėl lyties, ypač tuo atveju, jei kandidatė yra moteris. Moterys dažniau turi karjeros pertraukų dėl vaikų auginimo ar šeiminių priežasčių.
 • Nepasirinkę kandidato, pasižymėkite priežastis, kodėl šis kandidatas neatitiko pareigybei keliamų reikalavimų. Šią informaciją galėsite pateikti kandidatui, jeigu šis teirausis, kodėl nebuvo atrinktas.
 • Rekomendacijų iš buvusio darbdavio prašykite tik su kandidato sutikimu ir tik tokių, kurios susijusios su profesinėmis savybėmis ir darbo funkcijomis. [1]

Darbo pokalbis: gerosios praktikos

Dažniausias darbuotojų atrankos būdas yra darbo pokalbis. Jeigu pasirinkote kviesti kandidatus į darbo pokalbį, jo metu negalite diskriminuoti kandidatų dėl jų lyties, tautybės, etninės kilmės ir kitais įstatymų draudžiamais pagrindais.

 • Pasiruoškite darbo pokalbio vedimo scenarijų ir klausimų, susijusių su pareigybės profesiniais reikalavimais, sąrašą.
 • Pasirenkite kandidatų vertinimo formas pagal pareigybės reikalavimus.
 • Jeigu pokalbį veda daugiau nei vienas asmuo, pildykite atskiras vertinimo formas.
 • Visiems kandidatams užduokite tuos pačius klausimus. Klausimai turi būti tiesiogiai susiję su darbo funkcijomis ir jam atlikti reikalingais įgūdžiais bei savybėmis. Uždavę iš anksto paruoštus klausimus, galite prašyti kiekvieno kandidato papildyti savo atsakymus, kad gautumėte išsamesnės informacijos.
 • Su kandidato sutikimu, darbo pokalbį galite įrašyti.[2]

Tinkamiausio kandidato atranka

 • Užbaigus darbo pokalbių etapą, peržiūrėkite visą surinktą informaciją, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą dėl tinkamiausio kandidato.
 • Vertindami kandidatus, vadovaukitės pokalbio ar atrankos proceso metu surinkta informacija, atsiribojant nuo informacijos apie kandidato lytį, amžių, negalią ir kitus tapatybės bruožus.
 • Įvertinkite kiekvieną kandidatą taškais pagal tai, kiek jis atitinka pageidaujamus profesinius reikalavimus.
 • Sudarykite kandidatų reitingą ir atrinkite daugiausiai taškų surinkusį kandidatą.
 • Parenkite trumpą pagrindimą kiekvienam neatrinktam kandidatui, nurodydami, kokių profesinių reikalavimų jo kandidatūra neatitiko. Tai padės išvengti situacijų, kai kandidatai mano, jog nebuvo atrinkti dėl kitų priežasčių nei jų profesinės savybės.
 • Neatrinktus kandidatus informuokite nurodydami konkrečias su profesiniais reikalavimais susijusias priežastis.

[1] Equality Commission for Northern Ireland, „A unified guide to promoting equal opportunities in employment“, 2016

[2] Equality Commission for Northern Ireland, „A unified guide to promoting equal opportunities in employment“, 2016

Tekstas parengtas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos – http://www.lygybesplanai.lt/.

Dalintis su kitais